UBND xã Thạch Đỉnh

Địa chỉ: Thôn Văn Sơn, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.