Ông Nguyễn Văn Hồng - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0912057715