Trưởng Ban biên tập trang TTĐT: Ông Phạm Công Hoa - PBT Đảng ủy, 0945912756, conghoa0203@gmail.com.

Phó BBT: Ông Trần Đình Hiệp; hiepdb88@gmail.com.